• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Henk Schakelaar houdt zich bezig met advies en begeleiding bij bedrijfsovernames, bedrijfsverkoop en opvolging. Voor alle informatie op deze pagina neemt u met hem contact op. Tel. +31 528 398111

 

Bedrijfsovernames, bedrijfsverkoop (bedrijfsoverdracht): onze advisering

Degenen die willen aankopen (bedrijfsovername) hebben over het algemeen al een duidelijk beeld van het soort bedrijf dat zij willen kopen. Desondanks kan het geen kwaad ook deze beslissing (nog eens) strategisch te evalueren. Is de bedrijfsovername gewenst in het kader van samenwerking, omwille van een verlader, wat koopt u nou eigenlijk? Dit soort vragen en onze dienstverlening beschrijven we verder onder Directieadvies.

Onze bemoeienis bij een voorgenomen bedrijfsovername leidt in elk geval tot een neutraler zoekprofiel en financieel onderbouwde voorwaarden. Staat het zoekprofiel eenmaal vast, dan kunnen wij naast uw favorietenlijstje op basis van het zoekprofiel wijder acquireren. Onze ingang bij uw concullega’s en onze discretie zijn daarbij zeer behulpzaam. Uiteraard is uw anonimiteit gegarandeerd.

Gaat het om een bedrijfsovername traject dat al loopt, dan kunnen wij het verkoopdossier van het over te nemen transportbedrijf voor u tegen het licht houden. Kloppen de gouden bergen wel, rekent u zich niet rijk, op basis van verkeerde verwachtingen en aannames.

Bel Henk Mail Henk

 

Bedrijfsverkoop/bedrijfsoverdracht

Aan de wens tot bedrijfsverkoop (bedrijfsoverdracht) kunnen uiteenlopende redenen ten grondslag liggen. Naast pensionering of stoppen om gezondheidsredenen kunnen de volgende motieven meespelen:

 • de kinderen willen of kunnen het transportbedrijf niet voortzetten;
 • de belangrijkste verlader eist een grotere tegenspeler als logistieke dienstverlener;
 • de DGA wil aansluiting bij een groter transportbedrijf;
 • de eigenaar is moe van het dagelijkse geploeter
 • de eigenaar wil een andere invulling aan zijn leven geven;
 • er is ruzie binnen de familie;
 • de bank dringt aan op verkoop.

Bij een bedrijfsverkoop heeft de transportondernemer soms wel enige suggesties voor potentiële kandidaten, maar bij nader onderzoek blijkt er geen match of interesse te zijn. Dit komt doordat het zicht ontbreekt op welke bedrijfsactiviteiten nu onderscheidend zijn. In overleg met u proberen we toch tot een effectief zoekprofiel voor overnamekandidaten te komen. Vervolgens kunnen wij afhankelijk van het tijdpad (zie hieronder) meer of minder actief zoeken naar potentiële kopers.

 

Bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf

Een bijzondere vorm van bedrijfsverkoop is de opvolging binnen het familiebedrijf. Opvolging geeft soms de nodige spanningen. Een paar vragen die hierbij meespelen zijn:

 • Wat is een faire prijs?
 • In hoeverre moet de vertrekkende partij nog financieel betrokken blijven?
 • Wil de bank meedenken?
 • Wat vindt de fiscus van de overnameprijs?
 • Wat is de rol van de vertrekkende partij?

Onze ervaring is dat geen opvolgingstraject hetzelfde is en dat maatwerk noodzakelijk is.

Bel Henk Mail Henk

 

Waardebepaling: wat is het transportbedrijf waard?

Een essentieel onderdeel van onze advisering bij bedrijfsverkoop is de waardebepaling van het transportbedrijf. Op basis van een analyse van diverse aangeleverde financiële rapportages, zet Henk Schakelaar een waarderingsrapport op. Na een toelichting en overleg met u over eventuele aanvullingen en correcties volgt daaruit de prijsbepaling, een indicatie van de vraagprijs of biedprijs. Het waarderingsrapport wordt dan de basis voor het op te stellen anonieme verkoopdossier.

 

Bedrijfsovername: verkoopmemorandum/verkoopdossier

In het verkoopdossier of verkoopmemorandum komen geanonimiseerd de bedrijfsgegevens: naast de financiële gegevens en de bedrijfsstructuur, ook lijsten van het materieel, het personeel en de omzet, een overzicht van de contracten, onroerend goed, enz.

Vaak vereist het aanleveren van correcte en complete gegevens de nodige tijd. Het overzicht van het rijdend en getrokken materieel lijsten geeft dan de meeste kopzorgen. Dubbelvermeldingen, onjuiste type aanduidingen, uit dienst gehaalde wagens, luxeauto’s, oldtimers in privébezit, geen aansluiting met de leasecontracten, het blijft iedere keer weer een verrassing. In onze bijna 20 jarige ervaring hebben wij slechts twee opdrachtgevers gehad die de materieellijsten prima op orde hadden!

 

Bedrijfsovername: anonimiteit, toegang tot de markt, uw belangen veilig

Een andere belangrijke factor bij een voorgenomen bedrijfsovername of een beoogde verkoop of overdracht van uw transportbedrijf speelt vooral in het begin van zo’n traject. Dat is namelijk anonimiteit. Als overnemende of verkopende partij wilt u de mogelijkheid hebben om via een tussenpersoon anoniem te kunnen handelen. Zo houdt u als potentieel koper of verkoper de handen vrij.

Dit is om meerdere redenen aan te bevelen. Alvisa heeft een rechtstreekse entree tot de goed aangeschreven transportbedrijven en transportondernemers. Ook onderhouden wij goede contacten met banken en andere dienstverleners die in de transport en logistiek sector werkzaam zijn. Alvisa kan namens u en vanuit uw belangen vertrouwelijk voor u optreden. Met ons is uw anonimiteit gewaarborgd en u verkrijgt toch toegang tot het interessante deel van uw concullega’s.

 

Onderhandelingen: onderhandelen over bedrijfsverkoop doet u beter niet zelf

Wanneer een overnametraject eenmaal in gang is gezet, is inschakeling van een betrouwbare tussenpersoon raadzaam. Alle communicatie tussen partijen loopt zo immers via een extra schijf en door die extra tussenschakel schept u ruimte en tijd voor beslissingen. Door niet zelf te onderhandelen bent u gevrijwaard voor verrassingen, die misschien verleiden tot een primaire (niet handige) reactie. Een externe onderhandelaar beschermt uw positie beter en uw belangen worden beter behartigd, dan wanneer u zelf de verkoop- of kooponderhandelingen voert.

Indien u besluit tot een bedrijfsverkoop of bedrijfsovername, dan is Henk Schakelaar de aangewezen persoon om voor u de onderhandelingen te voeren. Henk is een realistische dealmaker die met oog voor alle betrokken belangen wel het maximale voor u probeert binnen te halen. En daarover kan hij ook helder communiceren. U bepaalt het mandaat en u neemt uiteindelijk de beslissing.

Bel Henk Mail Henk

 

Bedrijfsovername, bedrijfsverkoop: tijdig starten met interne processen

Helaas komt het voor dat ondernemers ons pas in een vrij laat stadium benaderen voor advies bij een voorgenomen bedrijfsovername of bedrijfsverkoop. De beslissing tot verkoop of aankoop is eigenlijk al genomen en het liefst moet de transactie dan ook zo snel mogelijk, binnen enkele maanden, plaats vinden. Wij vinden dit een ongewenste situatie. Het belangrijkste aspect van een verkooptraject of overnametraject is namelijk het verkoop-klaar maken dan wel overname-gereed zijn van het transportbedrijf.

Dit proces bevindt zich buiten het feitelijke verkoop-/aankooptraject, maar wordt vaak niet goed opgepakt of de uitvoering is onvoldoende. Centraal moet staan de vraag of het bedrijf eigenlijk wel geschikt is om te verkopen of over te nemen. Wij proberen altijd een juiste inschatting te geven van de kans op koop of verkoop, maar het komt soms helaas voor dat een transportbedrijf in feite onverkoopbaar is. In dat geval proberen we samen met de transportondernemer toch tot een redelijke oplossing te komen, maar dat lukt niet altijd. De factoren die het vinden van een alternatieve oplossing soms belemmeren, zijn een ongeschikte eigendomsstructuur, het pensioen dat nog in het bedrijf zit en de afvloeiingsregeling met het personeel.

 

Transportbedrijf verkoop-klaar

Wat nu het beste te doen, met name als u een bedrijfsverkoop overweegt? Een mislukte overnamepoging is ook uitermate vervelend: het kost zeker geld. Maar het raakt u minder zwaar dan het mislopen van uw bedrijfsverkoop en pensioenvoorziening.

Bij een bedrijfsverkoop:

Neem de tijd en start bewust met de voorbereiding voor een bedrijfsverkoop. Niet ongebruikelijk is dat dit voorbereidingstraject enkele jaren in beslag neemt. Dit zijn jaren waarin de ondernemer geleidelijk aan naar de definitieve beslissing om te gaan verkopen toegroeit. Dat geeft tijd om na te denken hoe intern de zaak aan te pakken. Denk alleen maar aan de gezinsomstandigheden en bij een meerhoofdige familiedirectie, de wensen en verwachtingen binnen de familie en volgende generatie, en de eigen toekomstplannen van de ondernemer. Al deze onderwerpen eisen een vaak ingewikkelde afweging van meerdere belangen en veel overleg. Er moeten keuzes gemaakt worden, waarvan het moeilijk kan zijn de financiële consequenties en andere effecten exact te voorspellen. En dan zijn er nog de emoties die het zicht op een realiseerbaar doel kunnen belemmeren.

Tijdig beginnen is niet alleen belangrijk vanwege het noodzakelijke denkwerk en de emotionele factor die diverse betrokkenen inbrengen. Er is ook concreet binnen het transportbedrijf werk aan de winkel. Daarbij draait het om het verbeteren van de kansen op verkoop en een succesvolle transactie.

Het verkoop gereed maken van uw transportbedrijf omvat onder andere zaken als de BV-structuur, risicospreiding, interne organisatie, verbetering van omzet en klantenbestand en rendement, contracten, lidmaatschap van een samenwerkingsverband. Op al deze onderwerpen kunnen wij u helpen. Vaak werken we dan ook nauw samen met uw andere adviseurs, dienstverleners zoals de accountant, uw jurist, uw bank.

Over wat wij kunnen doen om uw transportbedrijf verkoop-klaar of overname-gereed te krijgen leest u meer bij Directieadvies.