• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Directieadvies voor transportbedrijven

In het kader van de begeleiding van transportondernemers bij bedrijfsovernames en bedrijfsverkoop, bedrijfsoverdracht en opvolging houdt Alvisa zich bezig met het geven van directieadvies over zaken als de BV-structuur, risicospreiding, interne organisatie, verbetering van omzet en klantenbestand en rendement, contracten, lidmaatschap van een samenwerkingsverband.  Wanneer deze zaken niet tijdig op een goede manier geregeld zijn, kan het soms gewoonweg te laat zijn om nog een aantrekkelijke transactie te realiseren. Dat is erg jammer en niet nodig.

De bedrijfsstructuur, risicospreiding, omzet, klantenbestand en rendement, enzovoort verdienen ook onafhankelijk van een eventueel voornemen tot bedrijfsovername of verkoop serieuze en regelmatige aandacht van de ondernemer. Daarom heeft Alvisa zich ook toegelegd op het geven van directieadvies over de bedrijfsstrategie, de waarde van het bedrijf en het rendement.

Henk Schakelaar doet dit vooral vanuit een financiële invalshoek, Marianne Zwaneveld werkt meer vanuit de commerciële invalshoek. Henk en Marianne kennen elkaar uit de TLN-tijd en zijn al 30 jaar een stel. Beiden hebben een juridische achtergrond hebben, maar daar ligt niet de interesse. Henk is goed met cijfers en vindt verkooptrajecten leuk om te doen. Marianne is sterk in taal, communicatie en het zich verplaatsen in de andere partij.

 

Directieadvies over bedrijfsstrategie, waardering en rendement

Als we ons bezighouden met vraagstukken van strategie en waardering, komen we eigenlijk alle aspecten van de bedrijfsvoering tegen. Maar bij strategie gaat het gaat eerst en voor alles om kritisch te kijken naar de eigen onderneming. Hoe presteert die ten opzichte van de concurrentie, wat is eigenlijk de propositie naar verladers, wat onderscheidt u van de rest? Lastig te beantwoorden vragen, zeker als u dagelijks op de werkvloer staat. Dan krijgt u geen rust om afstand te nemen.

Ondernemers en directeuren zijn bovendien vaak eenzaam (aan de top) en kunnen lang nodig hebben om tot een beslissing te komen. Deze zorgen, het wikken en wegen van voors en tegens, kunt u delen met ons als adviseur. Wij fungeren dan als meedenkend klankbord, kunnen zaken voor u uitzoeken, opzetten, organiseren en uitwerken voor zo ver en zo lang als u dat wenst. Ook in dit adviestraject werken wij desgewenst constructief samen met uw overige adviseurs en belangrijke relaties, zoals accountant respectievelijk de bank.

 

Directieadvies: Bepaling of herziening van de bedrijfsstrategie

Wij geven advies over de gewenste toekomst van het transportbedrijf, over trends en marktontwikkeling. Veel ondernemers vinden dat het bedrijf  in verhouding tot hun inzet een te laag rendement heeft. Samen met de ondernemer wordt dan bekeken of een andere opzet van het bedrijf meer perspectief biedt. Dit kan zijn door bijvoorbeeld:

  • het verminderen van aangeboden diensten
  • het geleidelijk wijzigen van het klantenbestand
  • bedrijfsverplaatsing
  • een andere financieringsstructuur
  • een andere organisatie van de planning

 

Directieadvies: waardebepaling en waarderingsrapport

Meestal vormt het voornemen het bedrijf te verkopen of aandelen binnen de familie over te dragen de aanleiding voor het laten maken van een waarderingsrapport. Het opgeven van de waarde van het bedrijf is geen gemakkelijk onderwerp. Er zijn niet alleen diverse waarderingsmethodes. Bijzondere omstandigheden, zoals ligging, vestiging, continuïteit van de opdrachtgevers, trends en dergelijke moeten ook in de waardering meegenomen worden.

Bel Henk Mail Henk

Ook zonder een voornemen tot bedrijfsverkoop kan Henk Schakelaar een waarderingsrapport van uw transportonderneming maken. Bijvoorbeeld in het kader van een strategische herbezinning. Uit dat rapport kan dan een plan van aanpak volgen ten aanzien van de verbetering van de prestaties van de gehele onderneming.

 

Directieadvies: rendementsverbetering

Een waarderingsrapport biedt veel inzicht in de waarde van de diverse bedrijfsprocessen. Het is aan te bevelen om regelmatig te analyseren welke activiteiten het meest rendabel zijn, en welke tot verlies leiden. Een rendementsanalyse biedt duidelijkheid en handvatten om het bedrijf financieel sterker te maken. Henk Schakelaar kan u hierbij adviseren en begeleiden.

 

Directieadvies: commerciële bedrijfsstrategie

Marianne Zwaneveld houdt zich bezig met directieadvies over commerciële en strategische vraagstukken. Met name de fundamentele vragen zoals: wat is de propositie naar verladers, wat onderscheidt ons van de rest, hebben haar interesse. Dit zijn ook de moeilijke vragen. Ze vergen een kritische afstand en doordenken.

 

Directieadvies commercieel: de wereld van de klant in beeld

Voor wat betreft commercie kunnen veel transportbedrijven zeker nog een slag maken door zich op strategisch niveau te verdiepen in de wereld van hun klant. Marianne is van mening dat dit te weinig gebeurt in de transportsector. Daar zijn allerlei valide en minder valide redenen voor te bedenken, maar het blijft zonde.

Het denken vanuit de klant lukt het beste als er enige afstand is van de dagelijkse en operationele bedrijfsleiding. Verder moet er kennis vergaard worden over de wereld waarin uw klant opereert, niet door het bevragen van de klant maar door andere bronnen te raadplegen. Dat kost tijd en vergt creativiteit. Vervolgens moeten de gegevens geïnterpreteerd en beoordeeld worden, waarna al dan niet een aanpassing in de bedrijfsvoering kan volgen. Een dergelijk “klant-onderzoek” voeren wij graag voor uit. De vraagstelling, opzet en werkwijze wordt in overleg vastgesteld. Het doel van een dergelijk directieadvies is het transportbedrijf meer onderscheidend te doen zijn door op een hoger strategisch niveau met de verlader mee te denken.

Bel Marianne Mail Marianne

 

Klantgerichte bedrijfscommunicatie en vreemde talen

Wanneer de verlader deel uitmaakt van een internationaal concern, kan taal een barrière vormen. Voor ons geldt die barrière niet. Wij kunnen bronnen raadplegen in meerdere vreemde talen. Ook kunnen we helpen met het opzetten van de bedrijfscommunicatie naar de klant en teksten laten vertalen door een deskundige vertaler. Te veel wordt er met vreemde talen gerommeld onder het mom dat iedereen wel Engels kent. Daarmee doet het bedrijf zich tekort.

 

Bedrijfsplan opstellen, offertes, tenders en verladerscontracten

In het verlengde van dit directieadvies over de klantbenadering als spil van commerciële strategie kunnen we adviseren bij het opstellen van het bedrijfsplan, het bedrijfsplan herschrijven en grondig herzien of alleen maar kritisch meelezen. Hetzelfde kunnen we doen bij andere belangrijke bedrijfsdocumenten, zoals offertes, de inschrijving op tenders, het aangaan van contracten met (internationale) opdrachtgevers. Ook deze documenten kunnen we opstellen, herschrijven of van kritische kanttekeningen voorzien.

 

Directieadvies: commerciële contracten en contractbesprekingen

Bij contractbesprekingen met verladers is het zeker aan te raden een externe persoon te laten meelezen of gewoon te belasten met de onderhandelingen. Zeker bij grote bedrijven komt het contract nogal eens van een externe of buitenlandse afdeling die minder affiniteit met transport of met de business van uw verlader heeft. Terwijl de transportondernemer denkt het wezenlijke, namelijk transport, al besproken te hebben, volgen er nog legio bepalingen waarvan het verband met de dienstverlening niet direct duidelijk is.

Ook komt het voor dat er verschillen zijn tussen de (algemene) voorwaarden en de SLA, Service Level Agreement.

Verder is het vanuit het oogpunt van bedrijfsverkoop en bedrijfsovername belangrijk om een verladerscontract te checken op potentiële hindernissen. Net als bij onderhandelingen over bedrijfsovername of bedrijfsverkoop schept de transportondernemer met het inschakelen van een tussenpersoon onderhandelingsruimte en heeft hij meer tijd om te reageren op voorstellen van de andere partij. Daarmee is zijn belang beter gediend.

Bel Marianne Mail Marianne

 

Directieadvies: commercieel samenwerkingsverband

Uit een heroriëntatie op de commerciële strategie kunnen ook andere inzichten voortvloeien. Bijvoorbeeld over samenwerking met andere transportbedrijven in dezelfde sector. Wij kunnen op basis van een zoekprofiel potentiële partners zoeken en anoniem namens u benaderen met een voorstel voor samenwerking.

Omdat taal voor ons geen barrière is, kunnen we dit onderzoek ook over de grenzen voor u uitvoeren. Daarnaast kunnen wij transportondernemers helpen met het opzetten van een samenwerkingsverband: werkwijze, voorwaarden, schaalgrootte.